Cristina, 43 – Ech si GLOBAL PARENT

Cristina, 43 – Ech si GLOBAL PARENT

Mir ass ët wichteg, fir d’Kanner an de Mëttelpunkt ze stellen an ze ënnerstëtzen. Sie sinn déi nächst Politiker, Dokteren, Enseignants. An sie mussen vun eis daat bescht méiglechst mat op de Wee kréien, fir dass sie enges Dags selwer d’Welt verbessere kënnen.

Gitt och Dir GLOBAL PARENT

© 2014 UNICEF-Luxembourg - All rights reserved | Contact